Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Anh Hoa
PHÓ HIỆU TRƯỞNG Tạ Thị Anh Hoa
Ngày tháng năm sinh 19/10/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội