08/11/18  Thông báo  129
Năm học 2018 – 2019, toàn Ngành tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khâu đột phá của Ngành thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 31/12/10  Thông báo  199
Điều lệ trường tiểu học 2010
 29/10/10  Thông báo  224
Năm học 2010 - 2011, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Để triển khai thực hiện chủ đề năm học, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm