6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010 - 2011

Năm học 2010 - 2011, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Để triển khai thực hiện chủ đề năm học, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

  Năm học 2010 - 2011, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Để triển khai thực hiện chủ đề năm học, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
1.1. Thực hiện tốt hơn quyền chủ động của cơ sở trong phân cấp quản lý giáo dục và phối hợp quản lý hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ trong đó tập trung thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố. Tăng cường về tổ chức và năng lực của các cấp quản lý giáo dục từ Sở GDĐT đến các phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học để giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố quản lý Nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn.
- Các cơ sở giáo dục nhận xét góp ý công tác chỉ đạo của Sở GD&ĐT  trong triển khai các nhiệm vụ của giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp (theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT). Tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết về GD&ĐT và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT  từ năm  học 2011-2012 và chuẩn bị các điều kiện cho những năm học tiếp theo.
1.2. Tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai tốt hơn Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo để thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân từ giáo dục   mầm non đến CĐ,TCCN.
1.3. Tích cực chỉ đạo hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự thủ tục chuyển đổi các loại hình trường.
1.4. Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010. Hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển giáo dục tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011- 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tích cực tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng, văn kiện Đại hội tỉnh Hòa Bình lần thứ XV về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
 1.5. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả  "Quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020" với những lộ trình, bước đi và các giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, trên cơ sở quy hoạch của các huyện, thành phố. Chỉ đạo  xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục  các cấp.
1.6. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác thông tin cho toàn xã hội về phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong đi 2000 ều kiện mới; lắng nghe ý kiến xã hội, thông qua trang thông tin điện tử của ngành GD&ĐT; thường xuyên cập nhật Báo điện tử Giáo dục và Thời đại và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về công tác Giáo dục và Đào tạo, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về GD&ĐT với Đài Phát thanh - Truyền hình Hòa Bình và Báo Hòa Bình.
1.7. Coi trọng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo. Thống nhất quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện và tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội, họp, trao đổi về công tác dạy và học qua mạng Internet, trang thông tin điện tử của ngành. Thực hiện sử dụng văn bản điện tử trong ngành GD&ĐT theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT từ 1/9/2010.
- Triển khai thực hiện từng bước Kế hoạch tổng thể phát triển CNTT đến  các đơn vị, trường học và toàn ngành GD&ĐT từ nay đến năm 2015 và đến năm 2010 theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực sử dụng các phần mềm miễn phí,  phần mềm quản lý học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo dục của Bộ GD&ĐT và các cơ quan quản lý Nhà nước về CNTT.
1.8. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành, kiện toàn tổ công tác Đề án 30 và  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” tại cơ quan Sở GD&ĐT. Niêm yết công khai 57 thủ tục hành chính trong ngành GD&ĐT được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Triển khai rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện tin học hoá công tác quản lý ở các cấp quản lý giáo dục từ Sở GD&ĐT đến các phòng GD&ĐT, các đơn vị, nhà trường. Đưa các hoạt động GD&ĐT vào nền nếp chính quy, khoa học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo của các cấp quản lý giáo dục đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, kịp thời và chính xác.
- Triển khai thực hiện có kết quả  bộ tiêu chí đánh giá nhà trường đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kiểm định chất lượng, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực, trường học đạt chuẩn quốc gia, thanh tra toàn diện nhà trường theo yêu cầu nội dung kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
1.9. Coi trọng và đẩy mạnh công tác thanh tra. Coi đây là một nhiệm quan trọng hàng đầu. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác thanh tra toàn diện trong các đơn vị, trường học. Củng cố, kiện toàn đội ngũ Thanh tra các cấp; tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và thanh tra viên. Tăng cường các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, ngành học. Tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng.
1.10. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng; coi trọng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá các lĩnh vực công tác của phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc theo hướng các phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT  giữ vai trò chủ đạo  và là cơ sở quan trọng để Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành đánh giá, bình xét thi đua hàng năm.
- Triển khai thực hiện phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn ngành GD&ĐT. Tiếp tục xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, nhất là các nhân tố, điển hình ở các vùng khó khăn trong tỉnh; tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
1.11. Coi trọng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, nhất là đối với bộ phận Pháp chế tại cơ quan sở GD&ĐT; tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục và Đào tạo. Kiện toàn, củng cố và phát triển tổ chức pháp chế của cơ quan Sở GD&ĐT; Có Kế hoạch  cụ thể triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường (Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ) và tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của   của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực công tác phổ biến giáo dục Pháp luật trong nhà trường”.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
2.1. Các giải pháp chung cho các cấp học
2.1.1. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008). 2000 Trong năm học 2010 - 2011, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mỗi cơ sở giáo dục đều có đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Triển khai bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào nội dung giảng dạy một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá ở các cấp học, trình độ đào tạo.
2.1.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua cuộc vận động "Hai không" của ngành: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục“. Khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp. Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2010 - 2011 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011; kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.
2.1.3. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đối với giáo dục mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Thường xuyên.
- Tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất và cảnh quan các trường học. Phấn đấu 100% trường học có công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể, Hội Khuyến học ở các huyện, thành phố  tổ chức tháng “Khuyến học“ (từ 2/9 đến 2/10). Tiếp tục triển khai thực hiện "3 đủ" (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) đối với học sinh, phối hợp với các lực lượng xã hội  triển khai nội dung "đi học an toàn" nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đi học, an toàn trong trường học và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, ngoại khóa khác….
- Tổ chức tập huấn rút kinh nghiệm và thực hiện tốt ở tất cả các trường học Lễ Khai giảng năm học mới và “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, đặc biệt là tổ chức phần "hội" trong Lễ Khai giảng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức “Lễ tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12 THPT để tri ân cha mẹ, thầy cô giáo và rèn luyện đạo đức, ứng xử, kĩ năng chuẩn bị cho việc học tập, lao động ở giai đoạn tiếp theo.
- Chỉ đạo xây dựng thư viện tư liệu trên trang thông tin điện tử của ngành để giới thiệu về quê hương đất nước, về tỉnh Hòa Bình, về sự nghiệp GD&ĐT Hòa Bình; phổ biến các Đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp khoa học triển khai thực hiện các nội dung Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học trên trang thông tin điện tử của ngành để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra, đánh giá. Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu số của  Sở GD&ĐT Hòa Bình về "1.000 năm Thăng Long"…làm tư liệu dùng chung cho giáo viên và học sinh, phục vụ đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Triển khai thực hiện EduBlog và thư viện e-Learning theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục. Phổ cập kỹ năng bơi an toàn và chống đuối nước cho học sinh trước hết ở các vùng nhiều ao hồ, sông nước trên địa bàn tỉnh. Ngăn chặn các tác động tiêu cực của Internet, đặc biệt là trò chơi điện tử trực tuyến (Game online) đối với học sinh, sinh viên.
- Tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2011; chuẩn bị các đội tuyển có chất lượng tham dự Hội khỏa Phù Đổng toàn quốc vào năm 2012.
- Tăng cường công tác Y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.
- Tiếp tục triển khai hỗ trợ chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia, cấp tỉnh; các tượng đài, khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
- Phối hợp với Sở VH-TT-DL và Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, tổ chức các hoạt động kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tổ chức cho giáo viên, học sinh tham quan các danh lam thắng cảnh và Di tích lịch sử tại Thủ đô Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tổ chức cắm trại; Phối hợp với Hội đồng Đội của tỉnh tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp . Tổ chức “ Liên hoan các trò chơi dân gian”;  “Liên hoan  tiếng hát học sinh, sinh viên”; “Liên hoan các bài hát dân ca”…
- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; triển khai Kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2011 - 2013.
2.1.4. Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hòa Bình  và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn để tuy 2000 ên truyền, phát huy truyền thống hiếu học, lao động sáng tạo của học sinh, sinh viên Hòa Bình. Tích cực giới thiệu các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đội ngũ Nhà giáo giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên xuất sắc.
2.1.5. Nâng cao năng lực  phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục. Triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục các trường mầm non, phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.
2.1.6. Có Kế hoạch  cụ thể triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008 - 2020 (Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ) trong giáo dục phổ thông (trước hết từ tiểu học) giáo dục nghề nghiệp, đại học, cao đẳng.
2.1.7. Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm học 2010 - 2011 và những năm tiếp theo. Thực hiện việc chuẩn hoá các đơn vị, trường học, giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn do Bộ GDĐT ban hành.
2.2. Giáo dục mầm non
- Tập trung  triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tham mưu với UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PCGDMN 5 tuổi, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi trước thời gian quy định của Bộ GD&ĐT năm 2015.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp 1; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
- Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá giáo dục để huy động các nguồn lực của xã hội, sự tham gia của cha mẹ chăm lo cho giáo dục mầm non.
2.3. Giáo dục phổ thông
- Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, Giáo dục công dân. Tập huấn và thực hành thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các địa phương, nhà trường lựa chọn phương án thích hợp để chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh lớp 1. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở những nơi có điều kiện, nhất là ở cấp tiểu học.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm và tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - CMC; PCGD tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học ở những nơi có điều kiện. Triển khai Đề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục -Chống mù chữ.
- Tổng kết 2 năm khắc phục tình trạng dạy học chủ yếu qua “đọc - chép” ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức tọa đàm, giới thiệu điển hình đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở các trường.  Bổ sung các tài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra, đánh giá.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NDD-CP ngày 15/07/2010 quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tạo ra bước chuyển biến cơ bản trong công tác phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu trong giáo dục phổ thông.
- Tiếp tục điều chỉnh chương trình, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục các môn GDCD, Thủ công - Kỹ thuật, Mỹ thuật, Âm nhạc, TD-TT... Triển khai thực hiện Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Qui chế trường phổ thông tư thục; Qui chế trường THPT chuyên do  Bộ GD&ĐT ban hành.
- Tiếp tục giáo dục cho học sinh những kiến thức về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu trong các đơn vị, nhà trường  thông qua các môn học và hoạt động giáo dục.
2.4. Giáo dục thường xuyên
- Nâng cao nhận thức cho mọi người về "học tập suốt đời" và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX); tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tập trung xây dựng mô hình hoạt động của trung tâm GDTX cấp huyện; củng cố và phát triển mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả.
- Tiếp tục đa dạng hoá nội dung, chương trình giáo dục, các loại tài liệu hướng dẫn cho học viên, giáo viên; tăng cường biên 2000 tập các đĩa CD dữ liệu phục vụ dạy học; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, tham gia đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010; xây dựng Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020” và Đề án Xoá mù chữ giai đoạn 2011-2020.
2.5. Giáo dục chuyên nghiệp
- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội; Phối hợp với các cơ quan chức năng  trong tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Các trường CĐSP, TCCN tiếp tục thực hiện công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.
- Phối hợp với các trung tâm GDTX, lao động hướng nghiệp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với  hướng nghiệp và đào tạo  nghề cho lao động nông thôn.
- Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và các loại hình trường TCCN, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN. Đánh giá 10 năm phát triển TCCN trên địa bàn  tỉnh.
- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, nhất là trình độ  ngoại ngữ và CNTT của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường CĐSP, TCCN. Thực hiện  đánh giá trong và đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục TCCN. Tích cực thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.
- Tích cực chỉ đạo nâng cấp trường Trung học kinh tế kỹ thuật lên trường Cao đẳng và trường CĐSP lên trường Đại học.
3. Quan tâm, chăm lo phát triển phát triển giáo dục dân tộc
- Tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc nói chung và các trường PT DTNT tỉnh, huyện, liên xã nói riêng.
- Tham mưu với UBND tỉnh  thành lập trường PT DTNT Lạc Thủy.
- Quan tâm, chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, công tác dạy và học trong trường phổ thông dân tộc nội trú. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NDD-CP ngày 15/07/2010 quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển học sinh dân tộc vào Đại học, Cao đẳng, công tác tuyển sinh vào các trường PTDTNT huyện, tỉnh theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường PTDTNT theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
- Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường PTDTNT theo hướng tăng cường chuẩn hóa và chuẩn quốc gia. 100% học sinh các trường PTDTNT có đủ phòng ở nội trú theo hướng an toàn, tiện lợi cho việc sinh hoạt, học tập.
4. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

4.1. Triển khai thực hiện Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trong giáo dục phổ thông và GDTX.
- Tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ XI  nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010.
4.2. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 01/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”;  Chương trình hành động số 374/CTr-TU ngày 24/12/2004 của Tỉnh ủy Hòa Bình về  thực hiện  Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”  giai đoạn 2005 - 2010; Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh  về  phê duyệt  Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán  bộ quản lý giáo dục” giai đoạn 2005 - 2010.
4.3. Toàn ngành tiếp tục rà soát định mức biên chế giáo viên và cán bộ quản lý ở các trường phổ thông, mầm non; tiếp tục rà soát và sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ; chủ động thực hiện chính sách luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
4.4. Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Thực hiện chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, trường tiểu học và chuẩn giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN theo kế hoạch của 2000 Bộ GD&ĐT.
4.5. Tham gia  bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore; tiến hành các hoạt động tư vấn, giám sát để phát huy kết quả của việc bồi dưỡng. Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015; chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc; chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng.
4.6. Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Có chính sách đặc thù và kế hoạch để phát triển giảng viên sư phạm và giáo viên các môn học còn thiếu giáo viên.Mở các mã ngành đào tạo mới: giáo viên tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, giáo viên dạy các chương trình giáo dục người lớn; rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường nghiệp vụ sư phạm, năng lực giáo dục kỹ năng sống…
4.7. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong toàn ngành theo hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước.
5. Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục
5.1. Triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
- Xây dựng và áp dụng mức học phí mới từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục. Thực hiện tổng hợp kế hoạch và ngân sách giáo dục và đào tạo báo cáo Bộ GD&ĐT.
5.2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.
5.3. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho mỗi cấp học, trình độ đào tạo theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên ngân sách để thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; PCGDTH - CMC, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, PCGDTHCS, từng bước thực hiện PCGD bậc Trung học ở những nơi có điều kiện… đảm bảo chi cho giáo dục ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5.4.  Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
6. Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục
6.1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai đề án củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTNT,  PTDT bán trú.
6.2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá về chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến cung cấp và khai thác các thiết bị dạy học. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học.
6.3. Tiếp tục đầu tư, xây dựng  các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trở thành Trung tâm chất lượng cao của tỉnh.
6.4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên nghiệp, các trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm Ngoại ngữ và Tin học. 
   Năm học 2010 - 2011 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại: là năm học đầu tiên triển khai thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết tỉnh Đảng Tỉnh Phú Thọ lần thứ XV;  năm đầu tiên toàn ngành GD&ĐT cùng với toàn tỉnh bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh; năm học thứ 5 toàn ngành quyết tâm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; năm học thứ 4 thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và là năm học thứ 3 triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
    Với sự quan tâm 2000 của Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, sự phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, sự nỗ lực của đội ngũ Nhà giáo và CBQLGD, toàn  ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi năm học 2010 - 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp GD&ĐT trong giai đoạn mới.

Bài viết liên quan